CZW Bureau

 

Voor het College Zorg en Welzijn, een bestuurlijk overleg van dertien Zeeuwse gemeenten en de provincie, wordt via het CZW bureau de beleidsvoorbereiding en -uitvoering vorm gegeven, op verschillende beleidsterreinen.

 

Er zijn medewerkers actief op het terrein van anti-discriminatie (zowel beleidsontwikkeling als klachtbehandeling), beleidsontwikkeling huiselijk geweld en beleidsontwikkeling maatschappelijke opvang/vrouwenopvang. Ook wordt sturing gegeven aan het project 'Laat ze niet (ver)zuipen!', een Zeeuwse campagne op het terrein van Jeugd & Alcohol. De dagelijkse gang van zaken binnen het CZW Bureau wordt aangestuurd door de secretaris van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO).

Beleidsterreinen