Proeftuinen Beschermd Wonen Zeeland: professionals

In het kader van de doorontwikkeling van Beschermd Wonen en Opvang zijn er in 2017 vier proeftuinen gestart inĀ  Zeeland:


1. Proeftuin bekostiging

2. Proeftuin toegang

3. Proeftuin preventie en voorliggend veld

4. Proeftuin clientperspectief


1. Bekostiging

De proeftuin bekostiging wordt getrokken door de Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Het uitgangspunt van de proeftuin is vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en aanbieders te komen tot een goed betaalbaar aanbod van BW in de regio. De proeftuin levert uiteindelijk een voorstel op voor de bekostiging BW voor Zeeuws-Vlaanderen, met een doorkijk naar de mogelijkheden van uitrol naar de andere Zeeuwse regio's.


2. Toegang

Zie de pagina 'Proeftuin Beschermd Wonen Zeeland' voor meer informatie.


3. Preventie en voorliggend veld

Deze proeftuin wordt getrokken door de gemeenten uit de Oosterschelderegio en is momenteel bezig met het uitwerken van een drietal onderwerpen in het kader van preventie:
* Het transferteam (Team Thuis), waarvoor een pilot is gestart in 2018

* De buurt/wijkcirkel, waarvoor een pilot start in januari 2019

* Passende huisvesting


4. Clientperspectief

In deze proeftuinen hebben de gemeenteambtenaren van de Walcherse gemeenten gesprekken gehouden met (ex-)BW clienten, een ervaringsdeskundig, familie en zorgprofessionals. Het doel van deze proeftuin is vanuit het clientperspectief knel-en verbeterpunten in het werkveld van BW inzichtelijk te maken. De uitkomsten leveren input voor de andere proeftuinen en het eventueel anders organiseren/inrichten van het werkveld BW. De eerste opgehaalde informatie en de ervaringsverhalen zijn verwerkt in een 'Beschermd wonen: Ervaringsverhalen van Betrokkenen. Een Sleutelnotitie'.