Toegang Beschermd Wonen 1-1-2018: professionals

Landelijk hebben gemeenten de opdracht gekregen om er voor te zorgen dat meer mensen die nu nog gebruik maken van Beschermd Wonen, straks beschermd thuis kunnen wonen. De komende jaren willen we gebruiken om samen met alle partners samen deze beweging te realiseren.

 

Een van de onderdelen die in deze beweging wordt meegenomen is de toegang tot Beschermd Wonen. De toegang tot Beschermd Wonen gaat per 1 januari 2018 veranderen. Op deze pagina vindt u de nodige informatie over deze verandering.

 

Veranderingen in de Toegang Beschermd Wonen per 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 verandert de mandaatstelling. Tot en met 31 december 2017 zijn de zorgaanbieders gemandateerd om beschikkingen voor Beschermd Wonen af te geven. Zij doen dit namens het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlissingen, de centrumgemeente. Op 1 januari 2018 vervalt deze mandaatstelling en zal het CZW Bureau voortaan het ‘lichaam’ zijn dat, namens de centrumgemeente, de beschikkingen afgeeft.

 

Waarom verandert de mandaatstelling?
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en binnen de Wmo voor het voorzien in Beschermd Wonen voor inwoners die dat nodig hebben. De gemeente heeft behoefte om sturing aan dit proces te geven. Zij zijn tenslotte verantwoordelijk en hebben beperkte middelen gekregen om dit uit te kunnen voeren. Door de mandaatstelling ‘terug te nemen’ van de zorgaanbieders kan gemeente deze sturing in de praktijk beter tot uitvoering brengen.
Daarnaast wil de gemeente onderzoeken of de toegang in de toekomst niet anders georganiseerd dient te worden. Er is een bredere beweging in Nederland gaande, waarin de verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen wordt ‘gedecentraliseerd’. Het opnieuw definiëren van de toegang tot Beschermd Wonen maakt onderdeel uit van die beweging.

 

Van beschermd wonen naar beschermd thuis

Vanaf 2020 worden alle gemeenten verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van mensen met (ernstige) chronische psychische en psychiatrische problematiek. De functie van de centrumgemeenten voor de voorzieningen ‘Beschermd Wonen’ en ‘Maatschappelijke Opvang’ verdwijnt met de introductie van een nieuw, objectief verdeelmodel.

Voor de realisering van de passende ondersteuning is de toegangsfunctie cruciaal. Daarom wordt gewerkt aan een objectief afwegingskader voor het beoordelen van de hulpvragen van inwoners met ernstige (chronische) psychische/psychiatrische problematiek. Dit afwegingskader dient enerzijds om de integrale toegang zorgvuldig te organiseren; en anderzijds om te kunnen beoordelen welke ondersteuningsvarianten lokaal nodig zijn en voor welke varianten bovenlokale (regionale, provinciale) afspraken nodig zijn. Het afwegingskader heeft in eerste instantie betrekking op nieuwe cliënten, maar wordt vervolgens ook voor de bestaande populatie toegepast.

 

Proeftuin Toegang Beschermd Wonen in Zeeland

Gemeenten en zorgaanbieders verkennen op welke wijze de toegang tot Beschermd Wonen kan worden verbonden aan de lokale toegang tot bredere maatschappelijke ondersteuning vanuit de Wmo. Daarbij wordt in een proeftuin onderzocht welke mogelijkheden er zijn en welke er het beste past binnen een snel veranderende omgeving. Belangrijk daarin is de expertise van professionals uit het GGZ-zorgveld en de wijze waarop die expertise een plaats kan krijgen binnen de toegang. Eén van de uitgangspunten is dat we er naar streven dat cliënten zo weinig mogelijk, maar het liefst één keer, hun verhaal hoeven te vertellen.

De proeftuin wordt uitgevoerd door de gemeenten in de Oosterschelderegio, maar kent wel een Zeeuwse uitrol. De lokale toegangen van de dertien Zeeuwse gemeenten worden bij de proeftuin betrokken.

De proeftuin wordt uitgevoerd van oktober 2017 tot en met 2019. Regelmatig zult u worden geïnformeerd over de ontwikkelingen, de voorstellen en de implementatie. Ook worden collega's uit de praktijk, zowel van gemeentelijke Wmo loketten, als van zorgaanbieders betrokken bij de proeftuin.

 

Stappenplan tijdelijke toegangsregeling beschermd wonen (geldt ook voor herindicaties) met ingang van 1 januari 2018

De mandaatstelling voor de toegang tot beschermd wonen wijzigt. Cliënten zullen hier niet veel van merken. Wel wijzigen de werkprocessen op een aantal punten. Waar zorgaanbieders nu nog rechtstreeks contact hebben met cliënten en met de lokale toegang tot Wmo, wordt daar het CZW Bureau aan toegevoegd. Het nieuwe werkproces is opgeschreven in een 'stappenplan tijdelijke toegangsregeling beschermd wonen'. Het is een tijdelijke regeling, want de de proeftuin toegang zal een meer definitieve regeling voor de toegang  opleveren.